2011

Regnskabsrapport for 1/1 til 31/12 2011: Indtægter:                                        2010 Vandafgift...........................  55.739,02 kr.   44.800
Fast afgift…………………............  37.296,00 kr.   37.115
Afgift af ledningsført vand…….  54.332,00 kr.   43.748 Gebyrer  …………………............…      100,00 kr.       500 Målerleje…………………............…   2.916,00 kr.     2.892 Tilslutningsbidrag…...........…..  20.115,75 kr.   20.116 Indber. til Syddjurs Kommune.   1.302,72 kr.     1.274
For meget betalt på bilag 80…      300,00 kr.
Erstra smedearbejde…...........   3.478,44 kr.
Tilgode moms…………………………          0,68 kr. - Renter……………………………………..      480,76 kr.       443 Indtægter i alt……………….. 76.061,37 kr. 150.887
 
Udgifter:
EL …………………………………..   2.967,35 kr.    4.805 Vandanalyser………………………….. 12.985,85 kr.   13.019 Afgift af ledningsført vand…...  54.332,00 kr.   43.848 Administration………………………..    8.136,00 kr.    8.567 Kontingent FVD ……………………..    2.110,00 kr.    1.635 Vedligeholdelse………………….…..  54.373,55 kr.  27.783 Gebyrer m.m.………..………………..        42,00 kr.        48 Generalforsamling ….……………..    1.817,08 kr.    1.171 Tilkobling af ny forbruger……….  12.756,55 kr.   28.427 Forsikring………………………….……..    3.516,00 kr.    3.468 Vandindvindingsafgift……………..   3.465,00 kr.   10.120 Udgifter i alt………………….  156.501,38 kr. 142.890
 
Ordinært driftresultat………………. 19.559,99 kr.    7.997 Afskrivninger…………………………..  -39.891,10 kr. -39.891 Årets resultat………………………….. -20.331,11 kr. -31.894
 
Ledelsespåtegning.
Vandværket har 60 forbrugere. Udpumpet vandmængde i 2011 var 9.249 m3 vand Resultatopgørelse for 2011 samt balance pr. 31. december 2011 for Skørring Vandværk er udarbejdet på grundlag af selskabets bogføring. Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2011, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2011. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabslovens bestemmelser for klasse A-regnskaber.
           Skørring den 2. februar 2012.
Anders Andersen Torben T. Madsen Søren Kristensen Jens Peter Birk Henry Rasmussen
 
Revisionspåtegning.
Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsregnskabet for 2011, der er i overensstem melse med forevist bogføring og bilag. Bankbeholdningen er konstateret tilstede. Der er intet fundet at bemærke. Skørring den 24. februar 2012.
Ib Rasmussen              Aase Ravn Mortensen
 
Status pr. 31. december 2011.
Aktiver.
Anlægsaktiver i alt….........……………………. 471.911 kr. Omsætningsaktiver, Djurslands Bank……   63.614 kr.
Primo, grønafgift og momsreg………………..     -109 kr.
Aktiver I alt……………………......…….. 535.416 kr.
 
Passiver.
Egenkapital primo…….............……………… 555.748 kr. Momsafregning…………………………………………         -1 kr.
Årets Overskud………………………………………… -20.331 kr. Passiver i alt…………………..…………. 535.416 kr.