2012

Regnskabsrapport for 1/1 til 31/12 2012:  
Indtægter:         2011
Vandafgift……………………………………………..    44.712,95 kr.       55.739
Fast afgift……………………………………………..    37.917,60 kr.       37.296
Afgift af ledningsført vand…………………………….    52.516,54 kr.       54.332
Gebyrer……………………………………………….          100,00 kr.             100
Målerleje………………………………………………      2.964,60 kr.           2.916
Tilslutningsbidrag……………………………………..                  -   kr.       20.116
Indberetning til Syddjurs Spildevand…………………      1.750,00 kr.        1.303
For meget betalt på bilag 80 i 2011…………………. -300,00 kr.          300
Erstra smedearbejde i forb. med udsk. af vandure…                  -   kr.        3.478
Momsregulering……………………………………….. 14,09 kr.              1
Reg. grøn afgift og moms 2011..….................................... 107,73 kr.              -  
Bimåler DLG………………………………………………………. 137,40 kr.              -  
Renter………………………………………………….          167,52 kr.             481
Øreafrunding…………………………………………..              0,75 kr.              -  
Indtægter i alt……………………………………….. 140.089,18 kr. 176.061
             
Udgifter:            
EL ……………………………………………………..      3.370,13 kr.           2.967
Vandanalyser………………………………….……..      2.713,50 kr.       12.986
Afgift af ledningsført vand……………………………    52.516,00 kr.       54.332
Administration………………………………………..      7.932,00 kr.           8.136
Kontingent FVD ……………………………………..      1.960,00 kr.           2.110
Kontingent Syddjurs Vandråd………………………..      1.275,00 kr.              -  
Husleje………………………………………………….      4.701,32 kr.              -  
Vedligeholdelse……………………………….……..      9.435,62 kr.       54.374
Gebyrer m.m.………..……………………………….. 376,00 kr.               42
Generalforsamling …………….……………………..      1.858,00 kr.           1.817
Tilkobling af ny forbruger……………………..………                  -   kr.       12.757
Forsikring………………………………………………      3.554,00 kr.        3.516
Vandindvindingsafgift…………………………………                  -   kr.        3.465
Lis Mogensen retur……………………………………          485,76 kr.              -  
Diverse…………………………………………………                  -   kr.              -  
Udgifter i alt………………………………………….    90.177,33 kr. 156.501
             
Ordinært driftresultat……………………………….    49.911,85 kr.    19.560
Afskrivninger……………………………………….. -39.891,10 kr. -39.891
Årets resultat……………………………………….. 10.020,75 kr. -20.331
             
Ledelsespåtegning.        
Vandværket har 61 forbrugere.      
Udpumpet vandmængde i 2012 var 10.478 m3 vand.    
Resultatopgørelse for 2012 samt balance pr. 31. december 2012 for Skørring
Vandværk er udarbejdet på grundlag af selskabets bogføring.
Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2012, samt de samlede
aktiver og passiver pr. 31. december 2012.    
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabslovens bestemmelser
for klasse A-regnskaber.        
             
                               Skørring den 21. februar 2013.  
             
             
Anders Andersen               Torben T. Madsen               Søren Kristensen
             
             
Jens Peter Birk                 Henry Rasmussen    
             
             
Revisionspåtegning.        
             
Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsregnskabet
for 2012, der er i overensstem melse med forevist bogføring og bilag.
Bankbeholdningen er konstateret tilstede.    
Der er intet fundet at bemærke.      
             
       Skørring den         februar 2013.    
             
             
             
John Grauballe                Aase Ravn Mortensen
             
           Status pr. 31. december 2012.    
Aktiver.            
Anlægsaktiver i alt……………………………………….        432.020 kr.  
Omsætningsaktiver, Djurslands Bank........        113.418 kr.
Aktiver I alt………………………………………………        545.438 kr.  
             
Passiver.            
Egenkapital primo ..............     535.417 kr.  
Årets overskud....       10.021 kr.  
Passiver ialt.......       545.438 kr.