2013

Regnskabsrapport for 1/1 til 31/12 2013:  
Indtægter:       2012
Vandafgift…………………………………………….. 55.859,20 kr.       44.713
Fast afgift……………………………………………..    37.865,80 kr.       37.918
Afgift af ledningsført vand………………….    67.032,00 kr.       52.516
Gebyrer……………………………………………….         500,00
kr.  
         100
Målerleje………………………………………………      3.071,07 kr.           2.965
Indberetning til Syddjurs Spildevand…      1.843,75 kr.        1.750
For meget betalt på bilag 154.…………. 100,00 kr.          -300
Renter………………………………………………….         939,63 kr.             167
Indtægter i alt………………………… 167.211,45 kr. 139.829
         
Udgifter:         
EL ……………………………………………………..      3.066,32 kr.           3.370
Vandanalyser…………………………………...      1.855,58 kr.       2.713
Afgift af ledningsført vand………………   67.032,00 kr.       52.516
Administration………………………………………..      8.567,90 kr.           7.932
Kontingent FVD …………………………………….      2.050,00 kr.           1.960
Kontingent Syddjurs Vandråd……………      55,00 kr.          1.275
Husleje………………………………………………….      1.091,51 kr.         4.701
Vedligeholdelse……………………………….…      11.671,91 kr.       9.436
Gebyrer m.m.………..…………………………… 258,00 kr.              376
Generalforsamling …………….………………      2.470,15 kr.           1.858
Forsikring………………………………………………      3.554,00 kr.        3.554
Diverse…………………………………………………            301,58  kr.              -  
Udgifter i alt……………………………    101.973,95 kr. 89.691
         
Ordinært driftresultat…………………………….   65.237,50 kr.    50.138
Afskrivninger……………………………………….. -39.891,10 kr. -39.891
Årets resultat…………………………… 25.346,40 kr. 10.247
         
Ledelsespåtegning.        
Vandværket har 60 forbrugere.      
Udpumpet vandmængde i 20132 var 8.836 m3 vand.    
Resultatopgørelse for 2013 samt balance pr. 31. december 2013 for Skørring
Vandværk er udarbejdet på grundlag af selskabets bogføring.
Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2013, samt de samlede
aktiver og passiver pr. 31. december 2013.    
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabslovens bestemmelser
for klasse A-regnskab.        
         
                              Skørring den 20. februar 2014.  
         
         
Anders Andersen               Torben T. Madsen               Søren Kristensen
         
         
Jens Peter Birk                 Henry Rasmussen    
         
         
Revisionspåtegning.        
         
Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsregnskabet
for 2012, der er i overensstem melse med forevist bogføring og bilag.
Bankbeholdningen er konstateret tilstede.    
Der er intet fundet at bemærke.      
         
                         Skørring den 30. januar 2014.    
         
John Grauballe                                    Aase Ravn Mortensen
         
                         Status pr. 31. december 2013.    
         
Aktiver.        
Anlægsaktiver i alt............................. 392.128 kr.
Omsætningsaktiver, Søby Sparekasse        178.656 kr.
Aktiver I alt………………………………        570.784 kr.  
         
 Passiver.        
 Egenkapital primo....... .................  545.438 kr.  
 Årets overskud........... .................  25.346 kr.  
Passiver i alt...........  .................  570.784 kr.