Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal, for at kunne behandles på den orrdinære generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 1. marts.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

              1. Valg af dirigent.

              2. Bestyrelsens beretning.

              3. Det reviderede regnskab forelægges

                  til godkendelse.                                         

              4. Budget for det kommende år forelægges

                  til godkendelse.

              5. Behandling af indkomne forslag.

              6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

              7. Valg af revisor og revisorsuppleanter.

              8. Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 5 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.