Generalforsamling 2010

Referat fra ordinær generalforsamling i Skørring Vandværk a.m.b.a.

 

Dato: 16-03-2010 kl.19:30

Sted: Ådalsskolen arenaen.

Deltagere fra Skørring Vandværk: Anders Andersen, Søren Kristensen, Henry Rasmussen, Niels Larsen, Jens Peter Birk, Torben Madsen.

Referent: Torben Madsen.

 

Anders bød velkommen til de fremmødte. 

  1. Der var 10 fremmødte forbrugere der valgte Ingeborg Rasmussen som dirigent.                                                                                              
  2. Anders aflagde beretning og kunne fortælle at Åse og Anders Mortensen var koblet på som nye forbrugere i 2009 og at Janni og Martin Fisker’s stuehus på Nørreled skal kobles på inden påske i år. Desuden skal enten halvdelen eller alle vandure (afhængig af økonomien) skiftes i år. Der bliver indhentet 2 tilbud på udskiftningen. Desuden er der tegnet forsikring på vandværket ligesom vandværket er blevet medlem af FVD. ( Foreningen af vandværker i Danmark). Anders fortalte at den 13. april 2000 blev brugergruppen omkring vandværket etableret og at der den 17. august 2000 var åbent hus på det nyudskiftede vandværk. Åse Mortensen spurgte om deres vandur som er helt nyt også skal skiftes. Anders svarede at det kun er de gamle ure der skal skiftes og at lovkravet for udskiftning er nedsat til 6 år. 
  3. Niels fremlagde regnskabet og redegjorde for hvorledes tilslutningsbidraget bliver bereegnet. Ib Rasmussen mente at taksterne hos Lime Vandværk er meget lavere end i Skørring Vandværk. Niels oplyste at de var billigere men ikke væsentligt. Regnskabet blev godkendt.
  4.  Niels fremlagde budgettet for 2011 som blev godkendt.
  5. Der var ingen indkomne forslag.
  6. Anders Andersen, Henry Rasmussen og Jens Peter Birk blev genvalgt til bestyrelsen.
  7. Anders Sørensen og Gitte Hedemann blev begge genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.
  8. Bestyrelsen har besluttet at det vil være formålstjenligt at have 2 revisorer. Åse Mortensen blev valgt som revisor og Ib Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant. 
  9.  Det blev oplyst at vandværket har fået en hjemmeside: www.skoerringvandvaerk.dkog at relevante oplysninger vil være at finde der.                   

 Generalforsamlingen sluttede kl.20:00 og herefter blev der serveret smørrebrød øl/vand og kaffe.

 

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Anders Andersen som formand og Torben Madsen som næstformand.