Regnskab for Skørring Vandværk 2009
 
Indtægter:
Vandafgift.........................................     43.555,84 kr.
Fast afgift.........................................     36.052,80 kr.
Afgift af ledningsført vand....................     42.535,00 kr.
Gebyrer............................................          750,00 kr.
Tilslutningsbidrag...............................      15.964,00 kr.
I alt.................................................   138.857,64 kr.
 
Udgifter:
Elforbrug...........................................       1.728,43 kr.
Vandanalyser.....................................       3.653,70 kr.
Afgift af ledningsført vand....................     21.245,00 kr.
Administration....................................       8.957,43 kr.
Kontingent FVD..................................          857,50 kr.
Vedligeholdelse...................................       4.654,44 kr.
Renter og gebyrer...............................        -125,73 kr.
Husleje.............................................          500,00 kr.
Generalforsamling og møder..................          308,00 kr.
Annonce...........................................          198,50 kr.
Tilkobling af ny forbruger......................      11.823,75 kr.
Skyldig afgift af ledningsført vand..........      21.290,00 kr.
Indfrielse af lån..................................      27.817,38 kr.
I alt.................................................   102.908,40 kr.
 
Ordinær driftresultat.........................     35.949,24 kr.
Afskrivninger...................................    -41.689,00 kr.
Årets resultat..................................      -5.739,76 kr.
 
Ledelsespåtegning.
Vandværket har 58 forbrugere. Udpumpet vandmængde i 2009
var 8.400 m3 vand.
Resultatopgørelsen for 2009 samt balance pr. 31. december 2009 for
Skørring Vandværk er udarbejdet på grundlag af selskabets bogføring.
Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2009, samt de
samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2009.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabslovens
bestemmelser for klasse A-regnskaber.
                                 Skørring den 2. marts 2010.
Anders Andersen, Torben T. madsen, Søren Kristensen, Jens Peter Birk,
Henry Rasmussen.
 
Revisionspåtegning.
Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsregnskabet
for 2009, der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag.
Bankbeholdningen er konstateret tilstede.
Der er intet fundet at bemærke.
                                   Skørring den 27. januar 2010.
                                        Anders Mikkelsen.
 
 
Status pr. 31. december 2009.
Aktiver.
Anlægsaktiver ultimo.................................     551.683 kr.
Omsætningsaktiver, Djurslands Bank.............      72.677 kr.
Aktiver i alt.............................................   624.360 kr.
 
Passiver.
Egenkapital primo......................................    593.372 kr.
Årets overskud.........................................      -5.740 kr.
Skyldig moms...........................................      15.438 kr.
Skyldig vandafledningsafgift........................      21.290 kr.
Passiver i alt..........................................    624.360 kr.