Regnskab for Skørring Vandværk 2010.
  
Indtægter:
Vandafgift.........................................     44.800,44 kr.
Fast afgift.........................................     37.114,70 kr.
Grøn afgift.........................................     43.747,50 kr.
Gebyr...............................................         500,00 kr.
Målerleje...........................................       2.891,70 kr.
Afregning kommunen...........................       1.273,81 kr.
Diverse............................................          443,18 kr. 
 
Tilslutningsbidrag...............................      20.115,75 kr.
I alt.................................................   150.887,08 kr.
  
Udgifter:
Elforbrug...........................................       4.804,53 kr.
Vandanalyser.....................................     13.019,20 kr.
Grøn afgift.........................................     43.848,00 kr. 
Administration....................................       8.566,80 kr.
Kontingent FVD..................................       1.635,00 kr.
Vedligeholdelse...................................     27.782,50 kr.
Forsikringer........................................       3.468,00 kr.
Grundvandskortlægning........................      10.120,00 kr.
Generalforsamling og møder..................        1.170,50 kr.
Tilkobling af ny forbruger......................      28.427,25 kr.
 
Diverse.............................................            48,31 kr.
I alt.................................................    142.890,09 kr.
  
Ordinær driftresultat.........................      7.996,99 kr.
Afskrivninger...................................    -39.891,10 kr.
Årets resultat..................................     -31.894,11kr.
 
Ledelsespåtegning.
Vandværket har 59 forbrugere. Udpumpet vandmængde i 2010
var 9.300 m3 vand.
Resultatopgørelsen for 2010 samt balance pr. 31. december 2010 for
Skørring Vandværk er udarbejdet på grundlag af selskabets bogføring.
Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2010, samt de
samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2010.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabslovens
bestemmelser for klasse A-regnskaber.
                                 Skørring den 8. februar 2011.
Anders Andersen, Torben T. madsen, Søren Kristensen, Jens Peter Birk,
Henry Rasmussen.
  
Revisionspåtegning.
Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsregnskabet
for 2010, der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag.
Bankbeholdningen er konstateret tilstede.
Der er intet fundet at bemærke.
 
                           Skørring den 23. februar 2011.
 
      Anders Mikkelsen.                                Aase Ravn Mortensen
 
 
Status pr. 31. december 2010.
Aktiver.
Anlægsaktiver ultimo.................................     551.802 kr.
Omsætningsaktiver, Djurslands Bank.............      43.946 kr.
Aktiver i alt.............................................   555.748 kr.
 
Passiver.
Egenkapital primo......................................    587.642 kr.
Årets overskud.........................................    -31.894 kr.
Passiver i alt..........................................    555.748 kr.