Generalforsamling 2011

Referat fra ordinær generalforsamling i Skørring Vandværk a.m.b.a. den 3. marts 2011

Sted: Skørring forsamlingshus.

Deltagere fra Skørring Vandværk: Anders Andersen, Søren Kristensen, Henry Rasmussen, Niels Larsen, Jens Peter Birk, Torben Madsen.

Referent: Torben Madsen.

Anders bød velkommen til de 6 fremmødte forbrugere.

 1. Ingeborg Rasmussen blev valgt til dirigent.                                
 2. Anders aflagde beretning og kunne fortælle at alle vandure undtaget de sidst opsatte er blevet udskiftet. Så er råvands pumpen blevet udskiftet i december. Det blev en lidt dyr udgift som der ikke var budgetteret med, idet den gamle pumpe kun var 2½ år gammel. Den gamle pumpe er nu blevet renoveret og står i pumpehuset. Ådalsskolen har selv bekostet udskiftning af deres vandur til en type, hvor der er mulighed for løbende at følge med i vandforbruget. Den nye ejer af Ådalen 8 har rettet henvendelse til Anders angående tilslutning til vandværket. Janni og Martin Fisker blev tilsluttet i 2010. Anders Mortensen spurgte ind til levetiden på en sådan pumpe. Torben kunne oplyse at den normalt har en levetid på 10 år. Det er sandsynligvis en sten der har ødelagt pumpen. Der en mulighed for evt. at hæve pumpen lidt for fremover at undgå at det sker igen. Bestyrelsen undersøger hvordan det kan gøres. Ingeborg spurgte om vandværksforeningen evt. kunne hjælpe med at få afklaret spørgsmålet. Bestyrelsen tager kontakt til dem.
 3. Niels fremlagde regnskabet og fortalte at bestyrelsen havde vedtaget at takstbladet forbliver uændret næste år. Gitte Hedemann spurgte ind til den store post på 13.000 kroner til vandanalyser. Niels oplyste at der skal tages prøve hvert år, en lidt mere omfattende prøve hvert andet år og en helt stor analyse hvert fjerde år. Og det er den helt store analyse der er foretaget i 2010. Regnskabet blev godkendt.
 4. Niels fremlagde budgettet for 2011. Ib Rasmussen spurgte ind til huslejen. Niels oplyste at den er 1.000 kroner som er pristalsreguleret. Budgettet blev godkendt.
 5. Der var ingen indkomne forslag.
 6. Søren Kristensen og Torben Madsen blev genvalgt til bestyrelsen.
 7. Anders Sørensen og Gitte Hedemann blev begge genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.
 8. John Grauballe blev valgt som revisor og Ib Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant.
 9.  Ib Rasmussen efterlyste mere stabil vandforsyning. Relæet til pumpen er slået fra 2 gange i år. Bestyrelsen får elektrikeren til at udskifte relæet.
 10. Generalforsamlingen sluttede kl. 20:00 og herefter blev der serveret smørrebrød øl/vand og kaffe.
 11. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Anders Andersen som formand og Torben Madsen som næstformand.