Generalforsamling 2012

Referat fra ordinær generalforsamling i Skørring Vandværk a.m.b.a. den 8. marts 2012

Deltagere fra Skørring Vandværk: Anders Andersen, Søren Kristensen, Henry Rasmussen, Niels Larsen, Jens Peter Birk, Torben Madsen. Referent: Torben Madsen.

Anders bød velkommen til de 9 forbrugere der var mødt op.

1. Ingeborg Rasmussen blev valgt som dirigent.

2. Anders startede med at beklage at der ikke var informeret omkring afbrydelsen af vandforsyningen i februar 2012. Det var sket i forbindelse med reparation af et ledningsbrud på Kløvevej. Vandværket mangler at finde 3 stophaner på ledningsnettet, som når de findes vil betyde at der fremover ved ledningsbrud kan lukkes af for mindre områder. Bestyrelsen retter op på det og finder en procedure for fremover at få forbrugerne informeret når det er muligt. Vandværket har fået tilsluttet Morten Hansen og Stine Ejlersen på Ådalen som ny forbruger. Regningen for det årlige eftersyn på vandværket, som udføres af Kemic A/S i Give, er sidste gang steget med 51 %. Bestyrelsen har derfor besluttet at bruge Finn Sørensen i Årslev til fremover at udføre service. Så har der i en periode først i 2012 været svingende tryk på grund af en defekt trykregulator. For at undgå at det evt. sker igen har bestyrelsen lavet en turnusordning så vandværket bliver tilset en gang om ugen.

3. Niels fremlagde regnskabet som blev godkendt. Der blev spurgt om hvorfor det ikke er muligt at betale over betalingsservice. Niels sagde at det er fravalgt på grund af omkostninger.

4. Niels fremlagde budgettet for 2012. Der blev spurgt om vandprisen stiger når der er indført et nyt drikkevandsbidrag. Niels oplyste at vandprisen er uændret men at afgiften stiger med 0,67 kr. pr. m2 på grund af det nye drikkevandsbidrag. Budgettet blev godkendt.

5. Der var ingen indkomne forslag.

6. Anders Andersen, Henry Rasmussen og Jens Peter Birk blev alle genvalgt til bestyrelsen.

7. Anders Sørensen og Gitte Hedemann blev begge genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

8. Aase Mortensen blev genvalgt som revisor og Ib Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant.

9. Ingeborg Rasmussen efterlyste kvinder i bestyrelsen. Generalforsamlingen sluttede kl. 20:10 og vandværket var efterfølgende vært ved et mindre traktement.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Anders Andersen som formand og Torben Madsen som næstformand.