Generalforsamling 2013

Referat fra ordinær generalforsamling i Skørring Vandværk a.m.b.a.

Dato:13-03-2013 kl.19:30
Sted: Skørring Forsamlingshus.

Deltagere fra Skørring Vandværk: Anders Andersen, Søren Kristensen, Henry Rasmussen, Niels Larsen, Jens Peter Birk, Torben Madsen.

Referent: Torben Madsen.
Anders bød velkommen til de 7 forbrugere der var mødt op. 

 1. Ingeborg Rasmussen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Aase Mortensen gjorde opmærksom på at vedtægterne siger at skriftlige forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts. Bestyrelsen tager dette til efterretning.
                                                                                      
 2. Anders sagde at dette nu er den 5. generalforsamling i vandværket. Han sagde at der er kommet klager over at vandet smager af okker. En vandanalyse har efterfølgende vist et for lavt iltindhold i vandet, hvilket kan ændre vandets smag. Det har så vist sig at kompressoren der ilter vandet er gået i stykker. En ny kompressor koster ca. 4200 kroner plus montering. Der mangler også en kontraventil mellem kompressoren og drikkevandet. Disse ting bringes i orden snarest. I forbindelse med gennemgang af ledningsnettet har det ikke været muligt at lokalisere 3 stophaner. Når frosten går af jorden vil bestyrelsen med en metaldetektor forsøge at finde dem.
   
 3. Niels fremlagde regnskabet som blev godkendt.
   
 4. Niels fremlagde budgettet for 2013 som blev godkendt. Der blev stillet spørgsmål ved om de 25.000 kroner til vedligehold nu var nok. Niels svarede at budgettet var udarbejdet før kompressoren gik itu.
   
 5. Der var ingen indkomne forslag.
   
 6. Søren Kristensen og Torben Madsen blev begge genvalgt til bestyrelsen.
   
 7. Anders Sørensen og Gitte Hedemann blev begge genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.
   
 8. John Grauballe blev genvalgt som revisor og Ib Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant.
   
 9. Åse Mortensen roste vandværkets hjemmeside for at være let og overskuelig at navigere rundt på. Gitte Hedemann spurgte om det var en ekstraordinær vandanalyse der var foretaget. Niels svarede at det var tilfældigt at den blev taget samtidigt med at kompressoren var gået itu og redegjorde herefter for vandanalyseprogrammet som varierer fra år til år og hvor der minimum tages prøver 2 gange årligt. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:05 og vandværket var efterfølgende vært ved et mindre traktement.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Anders Andersen som formand og Torben Madsen som næstformand.