Generalforsamling 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Skørring Vandværk a.m.b.a.

Dato:12-03-2014 kl.19:30
Sted: Skørring Forsamlingshus.

Deltagere fra Skørring Vandværk: Anders Andersen, Søren Kristensen, Henry Rasmussen, Niels Larsen, Jens Peter Birk, Torben Madsen.

Referent: Torben Madsen.

Anders bød velkommen til de 11 forbrugere der var mødt op. 

 1. Ingeborg Rasmusen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 2. Anders startede beretningen med at sige, at det nu er den 6. generalforsamling i vandværket. Der var i efteråret i en vandprøve konstateret for lidt ilt i vandet. Der var 2,6 mg/l og der skal være minimum 5,0 mg/l i vandet. Fejlen er ske i forbindelse med udskiftning af en defekt kompressor. Denne er blevet indreguleret og ved den sidste vandprøve i marts 2014 er der målt 9,2 mg/l. Anders fortalte, at bestyrelsen har iværksat en turnusordning således, at vandværket bliver tilset en gang ugentligt. Der mangler stadig en lokalisering af 3 stophaner, hvilket vil ske i 2014. Endelig har bestyrelsen vedtaget at udbetale årligt 2.000 kr. til formand og næstformand samt 1.000 kr. til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det er til dækning af diverse udgifter i forbindelse med hvervet.
   
 3. Niels fremlagde regnskabet som blev godkendt.
   
 4. Niels fremlagde budgettet for 2014. Mogens Pedersen spurgte hvad grunden til det forholdsvis store udsving i den udpumpede vandmængde fra år til år skyldes. Niels oplyste, at når eksempelvis DLG vasker siloer så bruger de meget vand. Budgettet blev godkendt. 
   
 5. Der var ingen indkomne forslag.
   
 6. Anders Andersen og Henry Rasmussen blev begge genvalgt til bestyrelsen. Anders Sørensen blev nyvalgt og afløser således Jens Peter Birk.
   
 7. Som suppleanter til bestyrelsen blev Gitte Hedemann genvalgt og Jytte Andersen blev nyvalgt.
   
 8. Aase Ravn Mortensen blev genvalgt som revisor og Ib Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant.
   
 9. Der var ikke noget under eventuelt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:15 og vandværket var efterfølgende vært ved et mindre traktement.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Anders Andersen som formand og Torben Madsen som næstformand.