Generalforsamling 2015

 
Referat fra ordinær generalforsamling i Skørring Vandværk a.m.b.a.
 
Dato: 11-03-2015 kl. 19,30
Sted: Skørring Forsamlingshus.
 
Deltagere fra Skørring Vandværk:
Anders Andersen, Søren Kristensen, Henry Rasmussen, Niels Larsen, Anders Sørensen og Torben Madsen.
 
Referent: Torben Madsen
 
Anders bød de 16 forbrugere velkommen.
 
1. Ingeborg Rasmussen blev valgt som dirigent og
    konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
     indvarslet.
 
2. Anders kunne konstatere, at der det sidste år ikke har
    været uregelmessigheder i vandforsyningen. De sidste
    stophaner er fundet undtagen en som befinder sig under
    asfalten på Kløvevej ud for Minnas vej. Så har der ellers
     kun været udgifter til service og vandprøver.
 
3. Niels fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Han  
    fortalte, at vandværket er blevet  fritaget for en udvidet
    pesticid analyse.
 
4. Niels fremlagde budgettet for 2015. Han fortalte at
    afgiften på ledningsført vand er steget 40 øre pr.
    kubikmeter efter at bufdgettet er blevet godkendt af
    Syddjurs Kommune. Budgettet blev godkendt.
 
5. Der var ingen indkomne forslag.
 
6. Søren Kristensen og Torben Madsen blev begge genvalgt
     til bestyrelsen.
 
7. Som suppleanter til bestyrelsen blev Gitte Hedemann og
    Jytte Andersen genvalgt.
 
8. John Grauballe blev genvalgt som revisor og Ib
     Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant.
 
9. Der var ikke noget under eventuelt.
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.05 hvorefter vandværket var vært ved et mindre traktement.
 
Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Anders Andersen som formand og Torben Madsen som næstformand.