Generalforsamling 2016

Referat fra ordinær generalforsamling i Skørring Vandværk a.m.b.a.
Dato: 08-03-2016.
Sted: Skørring Forsamlingshus.
Deltagere fra Skørring Vandværk: Anders Andersen, Søren Kristensen, Henry Rasmussen, Niels Larsen, Anders Sørensen og Torben Madsen.
Referent: Torben Madsen.
 
Anders bød de 13 fremmødte forbrugere volkommen til generalforsamlingen.
 
1. Valg af dirigent.
    Torben Madsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at
    generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 
2. Bestyrelsens beretning.
    Anders fortalte at vandkvaliteten er rigtig god og at der ud over et lynnedslag i
    maj måned, ikke har været driftsforstyrrelser på vandværket.
    En turnusordning hvor bestyrelsen på skift, en gang ugentlig, tilser at
    vandværket fungerer godt. Vandværket får udført det årlige eftersyn her i
    marts måned. Så er hegnet omkring boringen ved at være tjenlig til
    udskiftning. Der indhentes 2 tilbud på udskiftningen af hegnet hvorefter
    bestyrelsen iværksætter det.
 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
    Niels fremlagde regnskabet, som viste et ordinært driftsresultat på 43.092 kr.
    Afskrivningen er noget mindre end den plejer at være. Det skyldes, at
    maskinanlægget er afskrevet. Regnskabet blev godkendt.
 
4. Budget for 2016 forelægges til godkendelse.
    Niels fremlagde budgettet for 2016. Budgettet blev godkendt.
 
5. Indkomne forslag.
    Der var ingen indkomne forslag.
 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    På valg er Anders Andersen, Henry Rasmussen og Anders Sørensen.
    Alle blev genvalgt.
  
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
    På valg er Jytte Andersen og Gitte Hedemann.
    Begge 2 blev genvalgt.
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
    På valg til revisor er Aase Ravn Mortensen og til revisorsuppleant er Ib      
    Rasmussen.
    Begge 2 blev genvalgt.
 
9. Eventuelt.
    Gitte Hedemann spurgte hvorfor der nu er 59 forbrugere i stedet for 60. Det
     skyldes medtælling af en bimåler på fælleslageret.  
     Anders oplyste, at vandspejlet nu ligger 65 cm højere end sidste år.
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.50, hvorefter vandværket var vært ved et mindre traktement.
 
Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Anders Andersen som formand og Torben Madsen som næstformand.