Generalforsamling 2017

Referat fra ordinær generalforsamling i Skørring Vandværk.
Dato: Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19.30
Sted: Skørring Forsamlingshus.
 
Anders bød de 15 forbrugere velkommen til generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent.
    Ingeborg Rasmussen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var
    lovligt indvarslet.
2. Bestyrelsens beretning.
    Anders sagde, at vandkvaliteten var i orden. Mandag den 20. marts er der
    eftersyn på vandværket. Der er udstykket 4 nye grunde, som er blevet
    tilsluttet vandværket. Regningen på tilslutningsafgiften er sendt til Syddjurs 
    Kommune.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
    Niels fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Ingeborg spurgte om udgiften
    for at tilslutte vand til de 4 nye grunde.
4. Budget for 2017 forelægges til godkendelse.
    Niels fremlagde budgettet, som blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
    Der var ingen indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    På valg var Torben Madsen og Søren Kristensen. De modtager ikke genvalg.
    Tom Bach Rasmussen og Jytte Andersen blev valgt til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
    På valg var Jytte Andersen og Gitte Hedemann.
    Gitte Hedemann blev genvalgt og Ole Rasmussen blev nyvalgt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
     På valg som revisor var John Grauballe.
     John Grauballe blev genvalgt.   
     På valg som revisorsuppleant var Ib Rasmussen.
     Ib Rasmussen blev genvalgt.
9. Eventuelt.
    Aase Mortensen spurgte om det var nødvendigt med at annonce
    generalforsamlingen i Lokalavisen.
    Anders svarede, at det var op til bestyrelsen at beslutte det, men han mente
    det var godt ide at annocere.
Generalforsamlingen slutte kl. ca. 20
Efter generalforsamlingen var vandværket vært ved et let traktement.