Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018
Referat fra ordinær generalforsamling i Skørring Vandværk.
Dato: Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.30
Sted: Skørring Forsamlingshus.

Anders bød de 17 fremmødte velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.
Ingeborg Rasmussen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ivan Andersen og Silke Lorentzen blev valgt som stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning.
Der har ikke været driftsforstyrelser siden sidste generalforsamling.
Vi er pt. 67 aktive forbrugere. Plus de 3 byggegrunde på Kristinedalsvej.
Nyt hegn er blevet etableret om boringen.
Grænseværdien for Chloridazon i drikkevandet er overskrevet med 0,6mikrogram pr. liter drikkevand. Der vil blive søgt dispensation ved Syddjurs Kommune inden 1/4-2018.
Ekstra kontroltest for Chloridazon er bestilt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Niels fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

4. Budget for 2018 forelægges til godkendelse.
Niels fremlagde budgettet, som blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

6.Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg var Anders Sørensen, Henry Rasmussen og Anders Andersen. Henry Rasmussen og Anders Sørensen genopstillede ikke.
Valgt til bestyrelsen efter afstemning blev Ole Rasmussen, Lars Nielsen og Christian Jensen.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg var Ole Rasmussen og Gitte Hedemann.
Gitte Hedemann blev genvalgt og Anders Sørensen blev nyvalgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg som revisor var Aase Mortensen.
Aase Mortensen blev genvalgt.
På valg som revisorsuppleant var Ib Rasmussen.
Ib Rasmussen blev genvalgt.

9. Eventuelt.
Ingeborg Rasmussen takkede Anders Andersen for mange års tro tjeneste og et godt stykke arbejde.

Generalforsamlingen sluttede ca kl. 20.30
Efter generalforsamlingen var vandværket vært ved et let traktement.