Generalforsamling 2019

Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.30 i Skørring Forsamlingshus.
 
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Christian Jensen er valgt.
 
2. Bestyrelsens beretning.
Det har været et spændende år, fyldt med både udfordringer og muligheder. Men mest af alt et år i proces. Der var i 2018 et enkelt driftstop. Det var i forbindelse med haltilbygningen et planlagt driftsstop. Ellers har vandværket fungeret upåklageligt. I April blev det årlige eftersyn fortaget. Det gav heller ikke anledning til bekymring da vores lille vandværk teknisk set er i tiptop stand.
Cloridazon Despothyl forureningen er gennem året blevet monitoreret med gentagne vandprøver.
Der har været mindre udsving både op og ned. Resultaterne kan følges på vandværkets hjemmeside. Nyeste måling fra den 25-02-2019 viser 0,13.
Vi har året igennem været i dialog med Syddjurs Kommune vedrørende løsninger på Cloridazon Despothyl forureningen. Vi har af flere omgange søgt dispensation for Cloridazon Despothyl forureningen, men uden at den endnu er blevet godkendt. Det skyldes at embedslægen for at give en dispensation udelukkende vil have at vi arbejder med én løsningsmodel. Noget vi har svært ved at efterkomme, da vi ønsker alle muligheder belyst inden vi ligger os fast. Vi ønsker at den valgte løsningen både skal være robust, fremtidssikret og have de mindst mulige økonomiske følger for forbrugerne.
Vi har arbejdet med mange løsninger og det er lidt som om at disse døre af muligheder konstant åbner og selv de døre vi lukker kan finde på at springe op igen og igen. Vi startede med 3 scenarier.
En ny kildeplads Nordøst for Skørring eller et samarbejde med Karlby Vandværk eller Lime Vandværk. En ny kildeplads blev dog hurtigt taget af bordet. Da der ingen sikkerhed er for at vandet der vil være bedre end det vi allerede har.
Den 15-08-2018 havde vi et fællesmøde med både Karlby Vandværk og Lime Vandværk. Vores oplæg var en gennemgående vandledning fra Karlby til Lime for at øge forsyningssikkerheden i området. Og i forbindelse med den kommende cykelsti til Karlby var det oplagt at lave vandledning i samme omgang. Desværre var det ikke noget Karlby Vandværk var interesseret i. Lime Vandværk var til gengæld interesseret og vi er forsat i dialog med Lime Vandværk omkring et samarbejde.
I november blev vi kontaktet af Søby Vandværk. De kunne ude i fremtiden ane mange uoverskuelige udfordringer med kommunale grundvandsplaner, grundvandssikring og manglende robusthed på selve vandværket og kildepladsen. Så de havde inviteret Strukturgruppe Rosenholm (Søby, Hornslet, Lime, Karlby, Skader, Halling, Rodskov, Krajbjerg og Skørring) til møde om et større vandsamarbejde. Der har indtil videre været 2 møder. Det har ikke udviklet sig til en konkret løsning endnu. Der er mange forslag og mindst lige så mange interesser. Der hvor enigheden er størst, er hvorvidt vi skal arbejde for et samarbejde/fællesskab.
I December var vi sammen med Lime Vandværk på besøg hos Vandsam i Auning. De er ved at lave vandledning til V. Alling og derfra er der ikke så langt op til Lime og videre til os. En mulighed der stadig står åben, men kræver at Lime Vandværk også vil være med.
Vi står over for rigtig mange valg i 2019. Spørgsmålet er blot hvilken løsning der giver os det mest robuste vand til den bedste pris.
 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Fremlagt af Niels Christian Larsen og stilsigende godkendt.
 
4. Budget for 2019 forelægges
Fremlagt af Niels Christian Larsen.

5. Bestyrelsens råderum.
Bestyrelsen ønsker et beløb til rådighed som kan bruges til f.eks. konsulentbistand til udregning af forskellige løsningsmodeller til forbedringer af vandværket og vandsamarbejdet. Bestyrelsen har behov for at kunne læne sig op ad professionelle og evt. tilkøbe konsulenter. Der er blevet godkendt et beløb op til 50.000 kr.
 
6. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke kommet nogle forslag.
 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er Tom Rasmussen og Jytte Andersen.
Jytte ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen peger på Søren Damhus, Nørreled 34.
Søren blev valgt af generalforsamlingen.
 
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg er Gitte Hedemann og Anders Sørensen og de ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen vil gerne opstille Anders Lützen, Ådalen 30 og Morten Hansen, Ådalen 8.
Begge blev valgt af generalforsamlingen.
 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er John Grauballe og Ib Rasmussen. John Grauballe genopstiller ikke.
Ib Rasmussen bliver revisor og bestyrelsen peger på Anne Mette Lossin som revisorsuppleant.
Begge valgt af generalforsamlingen
 
10. Eventuelt
Husk at tænde for varmen i forsamlingshuset næste gang.