Generalforsamling 2020

Referat af Generalforsamling i Skørring Vandværk 10. juni 2020 kl 19
 
Dagsorden:
Valg af dirigent

Christian Pannerup Jensen er valgt.
Valg af referent

Lars Egholm Nielsen er valgt.

Formandens beretning
Det har igen været et spændende år, fyldt med både udfordringer og muligheder. Men mest af alt et år med store beslutninger.
 
Ny kompressor og luftslange.
På selve vandværket gav kompressoren op, brandvæsenet kom da det havde udviklet røg og udløst en røgalarm på skolen. Vandet havde en lille bismag af okker, indtil der blev en ny stillet op. Yderligere flækkede en luftslange senere på året, det gav en mindre oversvømmelse ned langs hallen, men brandvæsenet lod vi blive hjemme denne gang.

Afkobling af pumpestationen og dødt vand på Ådalen.
Syddjurs spildevand ønskede at blive afkoblet vandværket. Vi havde lidt udfordringer med at finde stophanen grundet de sparsomme kort vi oprindeligt havde arvet fra Syddjurs kommune. I forbindelse med at finde stophanen til pumpestationen fandt vi noget dødt vand i en ledning, der blev afkoblet ved samme lejlighed.

Lokalisering og indmåling af stophaner.
Vi har af et par gange været rundt med GPS og ind måle stophaner, så vi kunne gøre vores kortmateriale helt opdateret. Vi har fundet en del af de manglende stophaner men bestemt ikke alle. Det gør vi nok heller aldrig.

Dispensation fra Syddjurs kommune indtil ultimo 2020
Chloridazon Despothyl forureningen er gennem året blevet monitoreret med gentagne vandprøver hver 3. måned. Der har været mindre udsving både op og ned. Vi har fået dispensation fra Syddjurs kommune og embedslægen til at drifte (indvinde vand), på trods af Chloridazon Despothyl forureningen indtil ultimo 2020. Den konkrete plan der blev godkendt af Syddjurs kommune var en ledning til Lime. Den plan formår vi ikke at indfri inden ultimo 2020, da vi fandt noget bedre i løsningen med en ledning til Karlby.

Strukturmøder om fremtiden
Vi har forsat deltaget i de møder vi startede med i 2018 i strukturgruppe Rosenholm, samt et enkelt i strukturgruppe Kalø Vig. Møderne var præget af, at de store vandværker Djurs Vand og Hornslet vandværk ville noget forskelligt. Vi kom ikke rigtig nogen vegne i strukturgruppen, men trådte mere og mere i vande. Efter et møde i april i strukturgruppe Rosenholm, mistede vi dog tilliden til Djurs Vand, og besluttede på et bestyrelsesmøde den 6. maj 2019, at tage kontakt til Hornslet Vandværk med henblik på en sammenlægning. Derefter havde vi en del møder med Hornslet Vandværk hvor Karlby Vandværk også deltog. Vi blev enige om at, få en rådgivende ingeniør fra Niras til at lave et oplæg til en sammenlægning (ledningsføring, priser, dimensioner mm.). Hornslet Vandværk kom også med oplæg til en fusionsaftale, der vil ligestille forbrugerne i alle 3 vandværker.

Cykelsti til Karlby
Da cykelstien til Karlby i sensommeren 2019 kom i udbud, fik vi en option med på en vandledning. Det vidste sig, at der kunne spares 85.000 kr., i forhold til de 325.000 kr. fra Niras’ oplæg, ved at anlægge vandledningen sammen med cykelstien. Derfor tog vi den beslutning at afholde en ekstraordinær generalforsamling i oktober, for at få vandledningen til Karlby godkendt. Vi havde til ultimo 2020 til at få løst vores Chloridazon Despothyl udfordringer så det var men at komme i gang. Og selv hvis sammenlægningen med Hornslet skulle gå i vasken, ville Karlby stadigvæk gerne levere vand til os. Vandledningen til Karlby blev enstemmigt vedtaget.

Anlægning af ny vandledning til Karlby.
Da Gerstrøm satte skovlen i jorden, bad vi Hornslets vandværkspasser om at være supervisor, noget vi bestemt ikke har fortrudt. Han har været en kæmpe hjælp igennem hele forløbet. Vi forhandlede med Karlby Vandværk om leverance af vand. En aftale hvor vi ikke var enige i alle punkter, men hvor begge parter har rådført sig med Danske Vandværker og Syddjurs Kommune. I korte træk deles Karlby og Skørring om udgiften til etablering af målerbrønden i Karlby. Kubikmeter prisen er fastsat til 3 kr. ex moms.
Da ledningen var færdig, blev den trykafprøvet, desinficeret og gennemskyllet. For at undgå forhøjet kimtal (kan ske ved for ringe udskiftning i vandet i ledningen) begyndte vi straks at teste ledningen. Efter 14 dages test stod det klart, at trykket på det vand vi modtog fra Karlby, var for højt. Derfor har vi efterfølgende gravet en reduktionsbrønd ned i krydset Nørreled/Ådalen som har løst udfordringerne med det for høje tryk.
 
Lukning af boringen i Skørring
Da Karlby Vandværk fuldstændigt har overtaget produktionen af vand til os, er råvandspumpen slukket og stophanen lukket på Skørring vandværk. I den forbindelse er vi af Syddjurs kommune, blevet påbudt af sløjfe vores gamle boring DGU nr. 69.175 inden den 1. august 2020. Dette sker i overensstemmelse med vores formålsparagraf:
 
§ 2. Formål.
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.
Det har vi indtil nu gjort efter bedste evne.
 
 
Spørgsmål fra generalforsamlingen.
Bliver det Hornslet eller Karlby?
Både Skørring og Karlby arbejder på en sammenlægning med Hornslet. Vi er nået længere i processen end Karlby og får nu vand fra Karlby for at kunne imødekomme kommunens dispensation om forureningen.

Hvorfor vil man til Hornslet?
Vores vand er ikke godt nok og vi er tvunget til at søge andre muligheder. Karlby skal på sigt sikre deres kildeplads og indvindingsområde, hvilket er vanskeligt. De har også en meget lille forurening, så det er måske bare et spørgsmål om tid, før det står i samme situation som os. Så de kan fremtidssikre deres forsyning ved en sammenlægning med Hornslet.

Hvorfor fravalgte vi Djurs Vand?
Reelt set var der på sturkturgruppemøderne en styrkeprøve mellem Djurs Vand og Hornslet. Bestyrelsen oplevede at Djurs Vand ville gøre hvad som helst for at få alle små med, men havde for mange små ukonkrete løsningsmodeller. Vi havde mere tiltro til Hornslets vandværk, og valgte ud fra at det var en stabil levering og en forholdsvis hurtig process.

Skal vandværket nedlægges?
Nej og Ja. Vi er gået fra at være et produktionsselskab til et distributionsselskab. Så længe der er uklarhed omkring Karlbys stilslutning til Hornslet, forbliver vi med at være et vandværk. Bliver ledningen til Hornslet en realitet, lukker vi Skørring Vandværk fuldstændigt og bliver en del af Hornslet Vandværk.

Regnskabsfremlæggelse ved Niels Christian Larsen
Regnskab blev udleveret og gennemgået.
 
Kommentarer: Hvad er tilslutningsafgiften for Hornslet Vandværk. Vi forhører HV om hvad den kommende tilslutningsafgift for husstande i Skørring vil være. Dette meldes på vores hjemmeside, og der kan henvises det dette for interesserede.
 
Budget 2020 fremlægges
Budgettet for 2020 er lavet, men det kommer ikke til at stemme, da der er sket en del ændringer siden.

Bestyrelsens forslag om sammenlægning med Hornslet Vandværk
Ligeså snart Karlby Vandværk siger at de er klar til en sammenlægning, vil Hornslet etablere en ledning til Karlby. Herefter vil Hornslet stå for driften af både Karlby og Skørring.
Hvis Karlby siger nej til en sammenlægning med Hornslet består Skørring Vandværk som et distributionsselskab af vand vi køber fra Karlby.
Karlby skal ud og beskytte deres boring i nærmeste fremtid, på et længere perspektiv skal de også beskytte indvindingsområdet. Det er en stor opgave som vi ikke tror at de kan magte. Bestyrelsen i Karlby Vandværk peger på en sammenlægning med Hornslet.
Hvis Karlby går med i samarbejdet med Hornslet: Ved en kommende ekstraordinær generalforsamling skal vi stemme om at nedlægge vandværket og overdrage til Hornslet.
Hvis Karlby ikke går med: Skørring Vandværk forbliver selvstændige og overgår til distributionsselskab. Der er således ikke behov for afstemning.
Tom læser fusionsaftalen op (Se aftalen - klik her).
Vi skal stemme om nedlæggelse af Skørring Vandværk (med forbehold for at Karlby også sammenlægger sig med Hornslet) og vi skal stemme om fusionsaftalen. Der skal stemmes i aften som første fremlæggelse. På en ekstraordinær generalforsamling skal der stemmes igen og det skal vedtages ved simpelt flertal.
Afstemning for fosionsaftale: Enstemmigt vedtaget.12 stemmer for, 0 stemmer imod.
Afstemning for nedlæggelse af Skørring Vandværk: Enstemmigt vedtaget.12 stemmer for, 0 stemmer imod.
 
Behandling af indkomne forslag senest 1. marts
Ingen indkomne forslag.
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lars Egholm Nielsen, Christian Pannerup Jensen og Ole Skjøth Rasmussen er på valg og ønsker genvalg.
Valgt enstemmigt
 
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Morten Hansen og Anders Lützen er på valg og ønsker genvalg
Valgt enstemmigt
 
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Åse Mortensen er på valg som revisor og ønsker ikke genvalg. Genvalgt alligevel😊
Bestyrelsens leder efter revisorsuppleant.
Ellen Toft er valgt.
 
Evt.
Åse ser gerne at en fra bestyrelsen i SV følger med ind i bestyrelsen i Hornslet Vandværk.
 
 
Således opfattet af Referent Lars Egholm Nielsen
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv i samme stærke opstilling.
Tom Formand
Lars Næstformand
Søren, Christian og Ole Medlemmer